Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

epicenegod
10:50
Dreamer by Widdershins-Works
Tags: epicenegod fox
Reposted byRemulanerKobajashimetafnordDagarhenMezameWhiltiernapenginSzavislavseaweedZurui
epicenegod
10:46
Cisza jest żywiołem, w którym formują się rzeczy wielkie.
— Thomas Carlyle
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viacytaty cytaty
epicenegod
10:43
epicenegod
10:01
Our lives improve only when we take chances - and the first and most difficult risk we can take is to be honest with ourselves.
— Walter Anderson
Reposted fromlifeless lifeless
epicenegod
09:59
0040 989a 390
Tags: question about
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno
epicenegod
09:59
Konkretem jest wielogodzinne leżenie na łóżku, bez zmęczenia i bez ruchu, w otępiającej bliskości samego siebie, bez żadnej nadrzędnej konieczności, aby było inaczej.
— Leopold Tyrmand
Tags: written quote
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaarienaitsuno arienaitsuno
epicenegod
09:56
5403 0944 390
Tags: epicenegod bed
Reposted byRemulanerwypierdalaccallitwhatyouwantananobodyziimaybebadifyouleavemyrlaseaweed
epicenegod
09:25
Dyscyplina to wyraz miłości do samego siebie. Możemy ćwiczyć jogę, malować obrazy, medytować czy biegać jedynie wtedy, gdy wynegocjujemy ze sobą odpowiednią ilość czasu.
Reposted fromgoodvibrations goodvibrations
epicenegod
09:25
5380 e087 390
Reposted bypati2k6 pati2k6
epicenegod
09:23
We are sealed
in our own little melancholy atmospheres, 
like planets, 
and revolving around the sun, 
our common but distant desire.
— Jack Kerouac, from a letter to Allen Ginsberg,
Tags: written quote
Reposted fromhormeza hormeza
09:22
6091 2807 390
Tags: about
epicenegod
09:19
Lecz najgorszym wrogiem, jakiego napotkać możesz, będziesz zawsze ty oto dla samego siebie; sam czyhasz na siebie po jaskiniach i lasach.
— Friedrich Nietzsche
Tags: written quote
Reposted fromavooid avooid viaioiooo ioiooo
09:19
9360 2eef 390
Tags: other hands
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
09:19
I began to understand that suffering and disappointments and melancholy are there not to vex us or cheapen us or deprive us of our dignity but to mature and transfigure us.
— Hermann Hesse (via raspberrying)
epicenegod
09:16
7849 54fa 390
Tags: guide
Reposted fromLotte Lotte viamidaj midaj
epicenegod
01:25
Być może w ustach osoby w moim wieku zabrzmi to trochę głupio, ale chcę, żeby wszystko było jasne: należę do ludzi, którzy lubią być sami. Podkreślę to raz jeszcze: jestem osobą, która nie cierpi z powodu samotności. Godzina lub dwie codziennego samotnego biegania, podczas których z nikim nie rozmawiam, oraz kolejne cztery czy pięć godzin samotnego siedzenia za biurkiem nie są dla mnie ani trudne, ani nużące. Mam taką skłonność od najwcześniejszych lat, kiedy - mając wybór - znacznie bardziej wolałem czytać książki albo słuchać w skupieniu muzyki, niż spotykać się z innymi. Zawsze mam mnóstwo pomysłów na to, co mogę robić sam.
— Haruki Murakami "O czym mówię, kiedy mówię o bieganiu"
Reposted fromautunno autunno
epicenegod
01:24
6382 6abc 390
Tags: amusing other
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viasiarczan siarczan
01:23
Some people aren’t antisocial, they’re just very selective when it comes to who they associate with.
— (via cosiman)
Reposted frombun bun viaan-enthralled-human an-enthralled-human
epicenegod
00:30
9827 a45b 390
Tags: hands
Reposted fromNajada Najada viahands hands

October 18 2017

epicenegod
21:50
“Największy sukces osiągają ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie wmówić, że są przeciętnymi ludźmi.”
— Jason Hunt
Reposted fromaloemind aloemind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl